ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju

Strona Główna Władze Naczelne Kontakt Organizacja Okręgi na Świecie

 

 

 

 

X Zjazd Ogólny 16-18 listopada 2012r

 

 

W dniach od 16 – 18 listopada 2012r, w Aylesford, Kent, Anglia, odbyła się XLIV Naczelna Rada Harcerska oraz X Zjazd Ogólny ZHP działającego poza granicami Kraju.

 

Uczestnicy Zjazdu zjechali się do Anglii ze wszystkich krajów gdzie działa nasz Związek – Argentyna, Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.  Obecny był także przedstawiciel z Irlandii, gdzie w ostatnich miesiącach powstały cztery nowe gromady i drużyny harcerskie ZHP działającego poza granicami Kraju.

 

W piątek rano16-go obradowała XLIV Naczelna Rada Harcerska, która przygotowała wnioski na X Zjazd Ogólny. Po południu odbyło się ropoczęcie X Zjazdu Ogólnego.

 

Z pośród zaproszonych gości obecnością swoją zaszczycili Zjazd:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Szczepan Wesoły,

Pan Ireneusz Truszkowski - Konsul Generalny RP w Londynie, który odczytał list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,

Pani Irena Grocholewska  Prezes Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą,

Pan Zenon Handzel, z małżonką – Instytut Polski Akcji Katolickiej, 

hm. Teresa Szadkowska-Łakomy, która przekazała życzenia od pana Czesława Maryszczaka, przewodniczącego Rady SPK Federacji Światowej.

 

Odczytano również pisemne życzenia, które nadeszły od:

 

Przewodniczącej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej hm. Ewa Borkowska-Pastwa, które odczytała obecna na Zjeździe hm. Bogusława Pasieka-Butkiewicz, Przewodniczącego i Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego w Polsce, hm. Adam Massalski i hm. Małgorzata Sinica,  Biskupa Guzdka, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Pani Aleksandry Podhorodeckiej, Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej.

 

Jego Ekscelencja Arcybiskup Wesoły wygłosił referat na temat pracy z młodzieżą na tle dzisiejszej technologii, oraz dwukulturowości po czym rozwinęła się ciekawa dyskusja na której zebrani wypowiadali się odnośnie własnych doświadczeń poczuwania się Polakiem i służeniu Polsce, żyjąc poza Krajem.

Wieczór zakończono kominkiem instruktorskim, którego tematem był krzyż Virtuti Militari, na którym wzorowany jest Krzyż Harcerski.

 

W sobotę 17-go uczestnicy Zjazdu wysłuchali sprawozdań z pracy ustępujących władz w ostatniej kadencji, uchwalili wnioski przedstawione Zjazdowi przez Naczelną Radę i uchwalili Deklarację Ideową. 

 

Następnie odbyły się konferencje Organizacji składających się na Związek Harcerstwa Polskiego.  Na konferencjach zostali wybrani - Naczelnik Harcerzy hm. Marek Szablewski, Naczelniczka Harcerek hm. Aleksandra Mańkowska, Naczelny Kierownik Starszego Harcerstwa działacz harcerski Andrzej Czerniajew oraz Przedstawiciel Organizacji Przyjaciół Harcerstwa działaczka harcerska Julia Moszumańska. Potem na wspólnej dyskusji zostały omówione zasady bezpieczeństwa i ochrony praw dziecka oraz proces przyjmowania osób dorosłych do Związku Harcerstwa Polskiego.

 

W niedziełę 18-go w kaplicy Świętego Józefa, Naczelny Kapelan ks Infułat hm. Stanisław Świerczyński, w asyscie Kapelana Okręgu Stany Zjednoczone ks hm. Stanisława Żaka oraz Kapelana Okręgu Wielka Brytania ks hm. Jana Wojczyńskiego, odprawił Mszę Święta w intencji uczestników Zjazdu oraz wszystkich członków Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza Krajem.

 

Na ostatnim posiedzeniu Zjazdu wybrane zostały nowe władze Związku – Naczelnictwo, Komisja Rewizyjna, Naczelny Sąd oraz członkowie z wyboru Naczelnej Rady Harcerskiej.

 

Aylesford

Zjazd odbył się w sanktuarium maryjnym Karmelitów w Aylesford. W roku 1247 Karmelici, którzy przybyli tu z Ziemi Świętej, założyli w Aylesford pierwszy swój klasztor. W 16-tym wieku, na zarządzenie Króla Henryka VIII w Anglii zostały rozwiązane wszystkie klasztory i w roku 1538 posiadłość w Aylesford stała oddana jak dwór pod własność świecką.  W 20-tym wieku dwór w Aylesford stał się ważnym centrum skautowym i sam Lord Baden-Powell złożył tu wizytę. 

 

W roku 1949 dwór w Aylesford  został wystawiony na sprzedaż i Karmelici odkupili swój pierwszy klasztor. Przystąpiono do prac remontowych i wkrótce potem Aylesford stał się miejscem pielgrzymek dla wierzących z południowej Anglii.

 

Polskie powiązania

Większość dzieł artystycznych w całym sanktuarium została wykonana przez artystę Polaka, Adama Kossowskiego. Jego płaskorzeźby z ceramiki tworzą drogę różańcową, obrazy i mozaiki ozdabiają ściany kaplic i przedstawiają historię karmeliańską Aylesford. Jego praca artystyczna była wykonana dla Aylesford jako dar wdzięczności Bogu za ocalenie z zsyłki na Syberię.  

 

Do Aylesford corocznie przybywają pielgrzymki polskie z Londynu i południowej Anglii. We wrześniu każdego roku Hufce londyńskie „Bałtyk” i „Warszawa” rozpoczynają rok harcerski pielgrzymką do Aylesford. W Aylesford przez wiele lat odbywały się Rady Naczelne ZHP działającego poza granicami Kraju.

 


 

 

 


 

X ZJAZD OGÓLNY

ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Aylesford, Wielka Brytania

16 -18 listopada 2012 r.

 

DEKLARACJA IDEOWA

ś.p. Harcmistrz Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski w swoim ostatnim orędziu z okazji Święta Niepodległości Polski przypomniał nam Konstytucję, która w Artykule I, par. 3, mówi, że „każde pokolenie zobowiązane jest własnym wysiłkiem wzmóc siłę i powagę Państwa”. Zakończył swe orędzie ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej słowami: „Z tego obowiązku zwolnić nikt nas nie jest w stanie”.

Grono instruktorskie, obradujące na pierwszym Zjeździe Ogólnym nowego stulecia Harcerstwa stwierdza, że Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju w duchu tego wyzwania kontynuuje swoją działalność.

W bieżącym Roku Wiary, przygotowujemy się do obchodów stulecia urodzin Patrona Harcerstwa bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Spełniając posłanie Ojca św. Jana Pawła II, zobowiązujemy się naśladować naszego patrona, nauczyciela szlachetności, orędownika pokoju i pojednania.

Wierni Prawu i Przyrzeczeniu Harcerskiemu, dołożymy wszelkich starań, by wychować dobrego Człowieka, zdolnego w każdej sytuacji służyć bliźniemu.

Ufamy, że pokolenia nowego stulecia, wierne ideałom harcerskim, będą zdolne zachować swoją tożsamość i polskie dziedzictwo.

 CZUWAJ !

 

 

Wrócić na główną stronę ZHP