Sprawność Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski

1.      Wykaże się znajomością wydarzeń prowadzących do odzyskania niepodległości w 1918 r. (Co to były rozbiory i życie pod każdym zaborem.)

 

2.   Wie jak przebiegał proces utrwalenia niepodległości oraz ochrony terytorium Polski i konsolidacji granic Rzeczypospolitej w pierwszych latach po jej odzyskaniu.

 

3.   Opowie o działaniach i roli czołowych postaci, ich staraniach i walkach o odzyskanie i utrwalenie niepodległości.  Potrafi wytłumaczyć relacje tych postaci z władzami krajów zaborczych.

 

4.   Przedstawi kilka przykładów jak Polacy zamieszkali poza terenem Polski przyczynili się do walk o niepodległość

 

5.   Wykaże się znajomością ruchów społecznych i politycznych w okresie poprzedzającym I Wojnę Światową.  Określi ich postawę wobec niepodległości Polski oraz jakie sposoby działania uważali za słuszne.  Potrafi powiedzieć, co wniosły te ruchy do życia niepodległego państwa.

 

6.   Napisze krótki życiorys wybranego przez siebie działacza niepodległościowego (polityka, wojskowego lub społecznika) lub życiorys swojego przodka, który brał udział w walkach o niepodległość.

 

7.   Weźmie udział w żywym dzienniku lub konkursie wiedzy albo zorganizuje wystawę na temat powstania granic II Rzeczypospolitej, uwzględniając walki o Wilno i Lwów, Powstanie Wielkopolskie, Powstania Śląskie i Plebiscyty na Śląsku i Mazurach oraz wojna polsko-bolszewicka.

 

8.   Wie, jaki był udział harcerek i harcerzy w odzyskaniu i utrwaleniu niepodległości oraz procesu ustalania granic II Rzeczpospolitej.

 

9.   Zna co najmniej 5 pieśni/piosenek z tego okresu, w tym przynajmniej dwie piosenki harcerskie.

 

10.  Pozna różnice w postrzeganiu I Wojny Światowej i jej skutków w Polsce i swoim kraju zamieszkania.

 

11.  Na swoim terenie przyczyniła się do przygotowania obchodów odzyskania stulecia niepodległości np:

 


Rozkaz L14, Londyn 11 listopad 2017

 

Wrócić do spisu sprawności