Prezydent RP Hm. Rzpl. Ryszard Kaczorowski

Urodził się 26 listopada 1919r. w Białymstoku. 

 

Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. W Białymstoku ukończył szkołę handlową. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum 3. Dywizji Strzelców Karpackich w Anglii w 1947r. W Londynie ukończył w 1949r. Szkołę Handlu Zagranicznego. Pracował w przemyśle jako księgowy do przejścia na emeryturę w 1986r. Żonaty z Karoliną Mariampolską, z którą mają dwie córki Jagodę i Alę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Druh Ryszard - 1950r.

Od najmłodszych lat należał do harcerstwa. Wstąpił do drużyny im. Andrzeja Małkowskiego w 1931r. w której doszedł do funkcji drużynowego. W sierpniu 1939r. został zastępcą Komendanta Pogotowia Harcerskiego w Białymstoku, powołany przez władze harcerskie do służby pomocniczej na wypadek wojny.

 

Po zajęciu ziem wschodnich przez wojsko sowieckie przeszedł do konspiracji. Już w październiku 1939r. został zastępcą hufcowego tajnego hufca w Białymstoku. Hufiec w listopadzie 1939r. wszedł w skład Szarych Szeregów. W styczniu 1940r. został hufcowym i jednocześnie zastępcą Komendanta Chorągwi Białostockiej oraz łącznikiem między Szarymi Szeregami a Komendantem Związku Walki Zbrojnej. W czerwcu tegoż roku objął funkcję Komendanta Chorągwi Szarych Szeregów.

 

Aresztowany przez NKWD 17 lipca 1940r. więziony był w Białymstoku. Po dwóch miesiącach wywieziony został do więzienia w Mińsku. Został skazany 1 lutego 1941r. na karę śmierci przez Najwyższy Sąd Białoruskiej Republiki Sowieckiej. W celi śmierci czekał 100 dni na wykonanie tejże kary. 10 maja 1941r. Sąd Związku Sowieckiego zamienił wyrok na 10 lat łagru. Dla odbycia tej kary został zesłany na Kołymę.

 

Zwolniony z łagru na mocy amnestii, w marcu 1942r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSSR i jako żołnierz 2. Korpusu, w batalionie łączności 3. DSK odbył kampanię włoską. W Liceum Dywizyjnym przygotowywał się do matury i prowadził krąg starszoharcerski. W marcu 1946r. otrzymał stopień harcmistrza.

 

Po wojnie pozostał na emigracji. W sierpniu 1946r. przybył do Wielkiej Brytanii gdzie przyczynił się do rozwoju jednostek harcerskich. W 1948r został  członkiem Głównej Kwatery Harcerzy. W latach 1955-67 pełnił funkcję Naczelnika Harcerzy. W 1967r. Naczelna Rada Harcerska wybrała go na Przewodniczącego ZHP. Wybierany ponownie funkcję tą pełnił do 1988r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh Prezydent ze szarfą
Papieskiego Orderu Piano

 

Był Komendantem reprezentacji polskiej na Międzynarodowym Jubileuszowym Jamboree w 1957r. oraz Komendantem Światowego Zlotu ZHP w 1969r. na Monte Cassino i w 1982r. w Belgii.

 

Brał czynny udział w polskim życiu społecznym jako członek Zarządu Głównego SPK, Zarządu Zjednoczenia Polskiego, Rady POSKu, Rady Polskiej Macierzy Szkolnej i Rady Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej.

 

W marcu 1986r. powołany został do Rady Narodowej RP jako nominat Prezydenta RP a następnie do Rządu RP na Uchodźstwie. W gabinecie prof. E Szczepanika był ministrem spraw krajowych. Na tym stanowisku rozwinął wszechstronne kontakty z działaczami opozycji demokratycznej w Kraju. Był również sekretarzem honorowym Funduszu Pomocy Krajowi.

 

Po nagłej śmierci Prezydenta Kazimierza Sabbata 19 lipca 1989r. został zaprzysiężony jako dziewiąty Prezydent RP a szósty na Uchodźstwie. Po pierwszych wolnych wyborach w Polsce złożył urząd 22 grudnia 1990r., przekazując insygnia władzy prezydenckiej na ręce Lecha Wałęsy w dniu jego zaprzysiężenia na Prezydenta III RP.

 

Odznaczony Krzyżem i Wielką Wstęgą Orderu Orła Białego, Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Polonia Restituta. Ojciec Święty Jan Paweł II nadał mu Wielki Krzyż Orderu Piano. W 2004r. został mianowany przez królową Elżbietę honorowym kawalerem I klasy (Rycerzem Krzyża Wielkiego) brytyjskiego Orderu św. Michała i św. Jerzego. Wyróżnienie to otrzymał za wybitne zasługi dla Polonii brytyjskiej.

 

Obecnie (2009r) zamieszkuje w Londynie i nadal angażuje się w życiu emigracyjnym.. Jest częstym gościem w Polsce, zapraszany do udziału w uroczystościach państwowych i społecznych. Jest honorowym obywatelem wielu miast Polski.

 

 

Rozkazem Naczelnika Harcerzy z dnia 27 listopada 2009r. Druh Ryszard został mianowany
Harcmistrzem Rzeczypospolitej.

 

Druh Ryszard zginął w katastrofie samolotowej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010r.

 

 

Opracowane na podstawie materiałów w piśmie harcerskim „Ognisko” Rok 25 Nr. 3-4 1989r.

 

 

 

Wrócić do strony "Nasi Instruktorzy"